Sunday, 28 June 2009

Ghi chép chớp nhoáng về thực tại số 1

Ghi chép chớp nhoáng về thực tại số 1


Giấc mơ con cá bạc

Vạc nửa mồng trăng choang choáng bạc

Mờn mợt mỡ

Nạc

Râu lạc

Cong, trĩu, chênh vênh vênh, chòng chòng chành biểu đạc

Bật thức từ cơn khát dữ dội/ cơn khóc eo eo nhạc.


Xáo xác, táo tác, nháo nhác, cháo chác

Bất thức tứ cớn khát éo éo nhác

Tán nác


Không nỡ làm điều ác.


28/6/2009


© Goldmund

3 comments:

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN